Port of Amsterdam

patrouillevaartuig-haven-amsterdam1

Wat was vraag?

Onderzoek of een meer structurele verbintenis en promotie rond de bestaande samenwerking op sportgebied op en rond het (Amsterdamse) water mogelijk, wenselijk en voor de betrokkenen lucratief kan zijn.

 

Wat was aanpak?

Door middel van diepte-interviews is geinenvatriseerd of en zo ja op welke wijze en met welke insteek de huidige partners:

  • hun samenwerking beter kunnen bestendigen;
  • zelf en tezamen een groter voordeel uit een sterkere verbintenis kunnen behalen;
  • aansluiting willen met eventuele extra partners en wat voor signatuur deze dan bij voorkeur hebben.

 

Wat was resultaat?

De initiatiefnemers, w.o. het Havenbedrijf Amsterdam willen de samenwerking concretiseren door reeds bestaande en nieuw te ontwikkelen initiatieven op sportgebied te bundelen en hebben daarvoor vier evenementen benoemd.